Lift Sticker : SCNYL

ข้อมูล:
ปี: 2552
ชื่อ/บริษัทลูกค้า: บริษัท ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ประเภทของงาน: Lift Sticker