Company profile : CHOW

ข้อมูล:
ปี: 2555
ชื่อ/บริษัทลูกค้า: บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน)
ประเภทของงาน: Company profile