รายงานประจำปี

ข้อมูล:
ปี: 2558
ชื่อ/บริษัทลูกค้า: บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
ประเภทของงาน: รายงานประจำปี