รายงานประจำปี

ข้อมูล:
ปี: 2557
ชื่อ/บริษัทลูกค้า: บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ประเภทของงาน: รายงานประจำปี