รายงานประจำปี

ข้อมูล:
ปี: 2557
ชื่อ/บริษัทลูกค้า: บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทของงาน: รายงานประจำปี