แบนเนอร์

ข้อมูล:
ปี: 2557
ชื่อ/บริษัทลูกค้า: บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
ประเภทของงาน: แบนเนอร์