วารสารออนไลน์

ข้อมูล:
ปี: 2556
ชื่อ/บริษัทลูกค้า: บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ประเภทของงาน: วารสารออนไลน์
ข้อมูลเพิ่มเติม:

E-Magazine :  SCBLIFE SM ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2556)