รายงานประจำปี : ICC

ข้อมูล:
ปี: 2555
ชื่อ/บริษัทลูกค้า: บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ประเภทของงาน: รายงานประจำปี