Rollup Banner : Afet / Scrolling stand

ข้อมูล:
ปี: 2549
ชื่อ/บริษัทลูกค้า: ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
ประเภทของงาน: Rollup Banner