Content / Web Content

1 Position

Job Description :

  • เขียน พัฒนา ตรวจและแก้ไขเนื้อหา / ทำงานร่วมกันเป็นทีม

คุณสมบัติ:

  • อายุ 20 ปีขึ้นไป (รับพิจารณารับนักศึกษาจบใหม่หรือผู้ไม่มีประสบการณ์ ที่รักงานสายนี้ พร้อมที่จะลุยงาน พร้อมที่จะเรียนรู้)
  • มีทัศนคติที่ดีในการทำงานและดำเนินชีวิต
  • มีความรับผิดชอบสูง มีทักษะในการสื่อสารดี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี